Persondatapolitik

Rosenstand Karriere er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger.

 

I persondatapolitikken kan du læse til hvilke formål vi behandler personoplysninger og hvordan vi passer på de oplysninger, som vi modtager samt hvilke rettigheder de registrerede personer har.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med udfyldelse af skema i Karrieremodellen og dertilhørende rådgivning:

Formål: Lederafklaring til udvælgelse af nye ledere.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Almindelige personoplysninger fx: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt generelle virksomhedsoplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk 1, litra a. Personoplysninger videregives kun til den rekrutterende virksomhed.

Oplysninger til udarbejdelse af faktura opbevares i 5 år.

Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant interesse heri, hvilket sædvanligvis afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler.

Vi har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til tab eller ødelæggelse af de data, som er undergivet vores ansvar. Vores IT-leverandører udvikler løbende sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun os, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse.  


Registreredes rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning (retten til at blive glemt)

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.


Ret til at trække samtykke tilbage

Hvis vores behandling af personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at trække samtykket tilbage. Hvis du trækker et samtykke tilbage, vil vi fra det tidspunkt, samtykket er trukket tilbage, ophøre med den videre behandling af dine personoplysninger. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning ”Registreredes rettigheder” på www.datatilsynet.dk. Her kan du også indgive en klage, hvis du ønsker det.


Dette er version 1 af den nye persondatapolitik publiceret maj 2018.